Ngày 08/11/2023, Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã ban hành Kế hoạch số 271/KH-UBND về hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới hoạt động đo lường thông qua thực hiện các chương trình đảm bảo đo lường để nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh năm 2024.

Theo đó, tập trung hỗ trợ cho các tổ chức, doanh nghiệp thuộc 33 nhóm ngành, lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và hoạt động dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường cần tăng cường và đổi mới hoạt động đo lường. Đẩy mạnh xã “hội hóa, huy động đa dạng các nguồn lực trong xã hội để đóng góp cho phát triển hoạt động đo lường của tỉnh; Áp dụng hiệu quả các bộ tiêu chí quốc gia đánh giá các lĩnh vực đo lường để tăng cường hiệu quả, hiệu lực công tác quản lý nhà nước về đo lường: thực hiện chuẩn hóa năng lực, hoạt động của các tổ chức kinh doanh dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường; Tập trung đây mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, phổ biến sâu rộng về vai trò, tầm quan trọng hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp, cụ thể:

Hỗ trợ các doanh nghiệp đào tạo những kiến thức cơ bản về quản lý đo lường và đảm bảo đo lường trong Doanh nghiệp; năm được các bước chuẩn bị, phân tích và đánh giá thực trạng đảm bảo đo lường, phương pháp xây dựng các mục tiêu của Chương trình đảm bảo đo lường; dự kiến hiệu quả xây dựng và áp dụng Chương trình đảm bảo đo lường; nắm được phương thức lựa chọn và đăng ký tham gia thực hiện các chương trình đảm bảo đo lường theo Quyết định 996/QĐ-TTg ngày 10/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ, Kế hoạch số 30/KH-UBND ngày 17/02/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh;

Đào tạo đội ngũ cán bộ tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện Chương trình đảm bảo đo lường; Đào tạo, hướng dẫn phương pháp, cách thức thực hiện các nội dung về đảm bảo đo lường, bao gồm khảo sát, phân tích thực trạng, xây dựng mục tiêu và để xuât giải pháp triền khai thực hiện chương trình đảm bảo đo lường tại tổ chức, doanh nghiệp; Tổ chức thực hiện, dự kiến hiệu quả chương trình đảm bảo đo lường tại tổ chức, doanh nghiệp; Kiêm tra, giám sát và đánh giá hiệu quả hoạt động đảm bảo đo lường tại tổ chức, doanh nghiệp.

Tổ chức đào tạo xây dựng và triển khai thực hiện chương trình đảm bảo đo lường tại doanh nghiệp, cụ thê: Đào tạo xây dựng và triển khai chương trình đảm bảo đo lường trong doanh nghiệp; Đào tạo áp dụng Bộ tiêu chí quốc gia các lĩnh vực đo lường trong Doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh và dịch vụ

Tổ chức lựa chọn các doanh nghiệp để xây dựng mô hình điểm về chương trình đảm bảo đo lường tại Doanh nghiệp đề bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ chuyên môn về đo lường cho các nhân sự tham gia vào quá trình xây dựng và triên khai chương trình đảm bảo đo lường tại doanh nghiệp.

Nguồn: TBT Quảng Ninh