Theo Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 13989:2024 này đưa ra các yêu cầu đối với chuỗi cung ứng dược mỹ phẩm để truy xuất nguồn gốc. Trong đó, yêu cầu thiết lập hệ thống truy xuất nguồn gốc, cụ thể như:

Về phạm vi: Hệ thống truy xuất nguồn gốc phải bao trùm được chuỗi cung ứng dược mỹ phẩm tối thiểu bắt đầu từ nguyên liệu thô tới nhà sản xuất, thông qua nhà phân phối / nhà bán buôn và nhà bán lẻ tới người tiêu dùng.

Việc triển khai hệ thống truy xuất nguồn gốc phải bao gồm: Lập kế hoạch và tổ chức (điều kiện tiên quyết); Sắp xếp dữ liệu chính; Ghi lại dữ liệu truy xuất nguồn gốc; Yêu cầu truy xuất; Sử dụng thông tin.

Về dữ liệu truy xuất nguồn gốc phải có các thông tin cơ bản bao gồm: Bên thực hiện [Định danh + các phần tử dữ liệu]; Địa điểm [Định danh + các phần tử dữ liệu]; Ngày tháng/thời gian; Vật phẩm có thể truy xuất [Định danh + các phần tử dữ liệu]; Quá trình hoặc sự kiện [Định danh + các phần tử dữ liệu].

Yêu cầu đối với nhà cung cấp nguyên vật liệu: Gắn mã truy vết (GTIN) cho vật chứa sơ cấp; Gắn mã truy vết (GTIN) cho vật chứa thứ cấp; Lựa chọn kỹ thuật AIDC và vật mang dữ liệu để áp dụng cho các cấp độ sản phẩm; Lưu trữ dữ liệu chính của sản phẩm trong cơ sở dữ liệu của sản phẩm và kết nối với mã truy vết liên quan.

Yêu cầu đối với nhà sản xuất: Gắn các mã truy vết (GTIN) cho bao bì ở cấp đơn vị (vật chứa sơ cấp); Lựa chọn kỹ thuật AIDC và vật mang dữ liệu để áp dụng cho các cấp bậc sản phẩm; Dữ liệu chính của sản phẩm được lưu trữ trong một cơ sở dữ liệu sản phẩm và được kết nối với GTIN liên quan; Nhà sản xuất phải thể hiện số lô/mẻ tương ứng và/hoặc ngày hết hạn ở định dạng người có thể đọc được; Gắn mã SSCC cho đơn vị vận chuyển (pallet).

Yêu cầu đối với nhà bán buôn / nhà phân phối: phải nhận được trước tất cả thông tin quan trọng của chuyến hàng từ đối tác phía trước trong chuỗi cung ứng; sử dụng mã SSCC trên nhãn pallet để kiểm tra, nhập kho chuyến hàng, truy xuất pallet ban đầu trong kho; Việc truy vết sản phẩm ra khỏi kho phải được thực hiện ở cấp đơn vị; Yêu cầu sử dụng mã truy vết (GTIN) và số lô / mẻ tham chiếu để truy vết sản phẩm.

Yêu cầu đối với nhà bán lẻ: phải nhận trước và lưu tất cả thông tin quan trọng về chuyến hàng từ đối tác phía trước trong chuỗi cung ứng; Việc truy vết các sản phẩm rời khỏi nhà bán lẻ phải được thực hiện ở cấp đơn vị; Yêu cầu sử dụng mã GTIN và số seri hoặc số lô được tham chiếu để truy vết sản phẩm.

Nguồn: TBT Quảng Ninh