Sửa đổi quy định về xây dựng, thẩm định và ban hành quy chuẩn kỹ thuật.

Ngày 01 tháng 6 năm 2023, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông số 10/2023/TT-BKHCN Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 26/2019/TT-BKHCN ngày 25 tháng…