Tập huấn HTQLCL lượng theo TCVN ISO 9001:2015 trong cơ quan hành chính nhà nước năm 2024

Nhằm đảm bảo việc quản lý, vận hành hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) tại các cơ quan hành chính nhà nước trong tỉnh và vận hành hệ thống…