Kết quả hoạt động dịch vụ về tiêu chuẩn đo lường chất lượng năm 2021

Với chức năng nhiệm vụ được giao, năm 2021 Trung tâm kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quảng Ninh đã tổ chức triển khai hoạt động dịch vụ…