Quy chuẩn kỹ thuật về cơ sở đóng mới, hoán cải, sửa chữa phục hồi phương tiện thủy nội địa

Ngày 30/6/2022, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông tư số 15/2022/TT-BGTVT về Sửa đổi 1:2022 QCVN 89:2015/BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cơ sở…