Dự thảo Thông tư ban hành danh mục thuốc vật tư xét nghiệm, thiết bị y tế được áp dụng hình thức đàm phán giá

Bộ Y tế đang dự thảo Thông tư ban hành danh mục thuốc, vật tư xét nghiệm, thiết bị y tế được áp dụng hình thức đàm phán giá và…