Ai Cập thông báo dự thảo tiêu chuẩn đối với máy rửa bát

Ngày 17/11/2022, Ai Cập thông báo dự thảo tiêu chuẩn đối với máy rửa bát. Dự thảo tiêu chuẩn Ai Cập này liên quan đến sự an toàn của máy…