Rwand thông báo dự thảo Tiêu chuẩn về ghi nhãn hóa chất

Ngày 21/01/2022 Rwand thông báo dự thảo Tiêu chuẩn về ghi nhãn hóa chất— Yêu cầu. Dự thảo Tiêu chuẩn Rwanda này quy định các yêu cầu đối với việc…