Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ cho cán bộ quản lý của doanh nghiệp về đo lường

Triển khai Quyết định số 996/QĐ-TTg ngày 10/8/2018 của Thủ tướng chính phủ về phê duyệt Đề án “Tăng cường đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp…