Bộ Giao thông Vận tải vừa ban hành Thông tư 22/2024/TT-BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về hệ thống chống hà tàu biển, mã số đăng ký là QCVN 74 : 2024/BGTVT. Quy chuẩn này sẽ thay thế cho Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về hệ thống chống hà tàu biển có mã số đăng ký: QCVN 74 : 2014/BGTVT.

Quy chuẩn đưa ra các quy định kỹ thuật đối với hệ thống chống hà của tàu nhằm kiểm soát các chất có hại cho môi trường biển. Việc kiểm tra của đăng kiểm đối với hệ thống chống hà được quy định ở 1.2 Mục III của Quy chuẩn

Hệ thống chống hà trên tàu phải được kiểm soát để hạn chế bất cứ chất nào có hại đối với môi trường biển được sử dụng trong hệ thống chống hà theo các quy định sau: Kiểm soát hợp chất hữu cơ có chứa thiếc; Kiểm soát chất Cybutryne.

Trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân tại Quy chuẩn: Đối với các chủ tàu, công ty khai thác tàu, cơ sở đóng mới, hoán cải, phục hồi và sửa chữa tàu thực hiện đầy đủ quy định nêu trong Quy chuẩn này khi hệ thống chống hà được áp dụng mới, thay đổi hoặc thay thế nhằm đảm bảo hệ thống chống hà tuân thủ quy định kỹ thuật liên quan nêu trong Quy chuẩn này;

Đối với Cục Đăng kiểm Việt Nam: Bố trí đăng kiểm viên thực hiện việc kiểm tra hệ thống chống hà khi được đề nghị, phù hợp với các yêu cầu kỹ thuật nêu trong Quy chuẩn này; Kiểm soát các miễn giảm và thay thế tương đương; Hướng dẫn thực hiện các quy định của Quy chuẩn này đối với chủ tàu, công ty khai thác tàu, cơ sở đóng mới, hoán cải, phục hồi và sửa chữa tàu, các đơn vị đăng kiểm trong phạm vi cả nước; Báo cáo và kiến nghị Bộ Giao thông vận tải về việc rà soát, sửa đổi, bổ sung Quy chuẩn này theo định kỳ 5 năm một lần hoặc sớm hơn khi cần thiết, kể từ ngày ban hành.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01/12/2024.

Nguồn: TBT Quảng Ninh