Các thông tin cơ bản khi áp dụng truy xuất nguồn gốc sản phẩm hàng hóa

Theo Quy định tại Thông tư số 02/2024/TT-BKHCN ngày 28 tháng 3 năm 2024 của Bộ Khoa học và Công nghệ về quản lý truy xuất nguồn gốc sản phẩm,…