Theo đó, việc truy xuất nguồn gốc đối với quá trình sản xuất thuốc lá tuân theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13994:2024.

Về nguyên tắc truy xuất nguồn gốc chung phải phù hợp với yêu cầu về hệ thống trong TCVN 12850:2019. Các đơn vị truy xuất nguồn gốc phải bao quát toàn bộ quá trình sản xuất thuốc lá; thông tin truy xuất nguồn gốc phải bao quát toàn bộ các nội dung liên quan như thông tin chất lượng hàng nhập, thông tin chất lượng của quá trình sản xuất và thông tin chất lượng sản phẩm.

Sử dụng công nghệ thông tin trong xây dựng hệ thống quản lý truy xuất nguồn gốc để đạt hiệu quả cao, chính xác và thuận tiện, đồng thời có thể nhanh chóng nhận dạng và khoanh vùng thông tin truy xuất nguồn gốc đối với phạm vi liên quan. Vật mang dữ liệu truy xuất nguồn gốc phải luôn được gắn trên bao bì sản phẩm, trên pallet sản phẩm hoặc các tài liệu kèm theo.

Về phương pháp truy xuất nguồn gốc: Các bên tham gia vào chuỗi cung ứng thuốc lá sử dụng các phương pháp một bước trước – một bước sau để truy xuất nguồn gốc sản phẩm trong quá trình sản xuất. Khi thực hiện truy xuất nguồn gốc, có thể tiến hành truy xuất nguồn gốc xuôi từ đầu đến cuối quy trình sản xuất: chủ yếu truy xuất thông tin nguyên liệu, phụ liệu, hương liệu cấu thành và thông tin quá trình sản xuất; cũng có thể tiến hành truy xuất nguồn gốc ngược từ cuối về đầu quy trình sản xuất: từ nguyên liệu, vật liệu, hương liệu được dùng cho sản phẩm thuốc lá điếu tiến hành truy xuất nguồn gốc thành phẩm thuốc lá điếu sử dụng những nguyên liệu, vật liệu, hương liệu này.

Về quy trình truy xuất nguồn gốc: Xác định rõ thành phẩm và/hoặc thành phần của mục tiêu truy xuất nguồn gốc, xác định đơn vị truy xuất nguồn gốc; Phân tích điểm kiểm soát trọng yếu và nhân tố ảnh hưởng đối với sản phẩm và đặc tính của nó trong quá trình gia công sản xuất có phát sinh sự thay đổi; Làm rõ hướng lưu chuyển sản phẩm, khoanh vùng phạm vi truy xuất nguồn gốc dựa trên đặc tính và mối liên hệ tương quan giữa các đơn vị truy xuất nguồn gốc; Xác định các thông tin truy xuất nguồn gốc cần phải ghi chép trong phạm vi truy xuất khác nhau, nhằm đảm bảo khả năng truy xuất nguồn gốc của quá trình sản xuất.

Nguồn: TBT quảng Ninh