Ngày 01/12/2022, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 2428/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia gồm:

TCVN 13562-1:2022, Lợn giống bản địa – Phần 1: Lợn Móng Cái,

TCVN 13562-2:2022, Lợn giống bản địa – Phần 2: Lợn Mường Khương,

TCVN 13562-3:2022, Lợn giống bản địa – Phần 3: Lợn Lũng Pù,

TCVN 13562-4:2022, Lợn giống bản địa – Phần 4: Lợn Vân Pa ,

TCVN 13562-5:2022, Lợn giống bản địa – Phần 5: Lợn Sóc ,

TCVN 13474-3:2022, Quy trình khảo nghiệm, kiểm định giống vật nuôi – Phần 3: Giống lợn,

Ngày 08/12/2022, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 2472/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia gồm:

TCVN 13599-1:2022, Hệ thống giao thông thông minh (ITS) – Trao đổi dữ liệu với các mô đun giao tiếp bên đường – Phần 1: Nguyên tắc chung và khung tài liệu cho các hồ sơ ứng dụng,

TCVN 13599-2:2022, Hệ thống giao thông thông minh (ITS) – Trao đổi dữ liệu với các mô đun giao tiếp bên đường – Phần 2: Giao tiếp giữa trung tâm và các thiết bị liên quan bằng giao thức SNMP,

TCVN 13599-3:2022, Hệ thống giao thông thông minh (ITS) – Trao đổi dữ liệu với các mô đun giao tiếp bên đường – Phần 3: Hồ sơ ứng dụng – Trao đổi dữ liệu (AP-DATEX),

TCVN 13600-1:2022, Hệ thống giám sát và thông tin giao thông – Giao diện dữ liệu giữa các trung tâm phục vụ hệ thống giám sát và thông tin giao thông – Phần 1: Các yêu cầu định nghĩa thông điệp,

TCVN 13600-2:2022, Hệ thống giám sát và thông tin giao thông – Giao diện dữ liệu giữa các trung tâm phục vụ hệ thống giám sát và thông tin giao thông – Phần 2: DATEX-ASN,

TCVN 13600-3:2022, Hệ thống giám sát và thông tin giao thông – Giao diện dữ liệu giữa các trung tâm phục vụ hệ thống giám sát và thông tin giao thông – Phần 3: Giao diện dữ liệu giữa các trung tâm phục vụ hệ thống giao thông thông minh (ITS) sử dụng XML (Hồ sơ A),

Ngày 14/12/2022, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 2506/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia gồm:

TCVN 13617:2022, Sản phẩm hóa hơi – Xác định hàm lượng nicotin trong khí phát thải – Phương pháp sắc ký khí,

TCVN 13618:2022, Sản phẩm hóa hơi – Xác định một số hợp chất cacbonyl trong khí phát thải,

TCVN 13619:2022, Dịch lỏng dùng cho sản phẩm hóa hơi – Xác định nicotin, propylen glycol và glycerol – Phương pháp sắc ký khí,

TCVN 13620:2022, Sản phẩm hóa hơi – Máy hút sản phẩm hoá hơi phân tích thông dụng – Định nghĩa và các điều kiện chuẩn,

Ngày 20/12/2022, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 2572/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia, theo đó công bố 01 Tiêu chuẩn quốc gia:

TCVN 13592:2022, Đường đô thị – Yêu cầu thiết kế ,

Nguồn: TBT Quảng Ninh