Quy định điều kiện lưu hành đối với trang thiết bị y tế

Ngày 03/3/2023, Chính phủ ban hành Nghị định 07/2023/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021 của Chính phủ về quản lý…