Bài viết chi tiết

Ngày 28/07/2022, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư 10/2022/TT-BKHCN ngày 28/7/2022 sửa đổi Thông tư 28/2013/TT-BKHCN quy định kiểm tra nhà nước về đo lường.

Theo đó sửa đổi, bổ sung về kiểm tra đối với phương tiện đo, phép đo, lượng của hàng đóng gói sẵn trong sản xuất, lưu thông trên thị trường hoặc trong sử dụng;  Sửa đổi, bổ sung đối với trường hợp kiểm tra trong lưu thông trên thị trường hoặc trong sử dụng phát hiện phương tiện đo, lượng của hàng đóng gói sẵn nhập khẩu không phù hợp quy định pháp luật về đo lường, cơ quan chủ trì kiểm tra xử lý theo thẩm quyền và có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.

Ngoài ra, thông tư này cũng quy định bãi bỏ một số nội dung tại Thông tư số 28/2013/TT-BKHCN ngày 17 tháng 12 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định kiểm tra nhà nước về đo lường, như: Bãi bỏ Chương II; khoản 1 Điều 39; Bãi bỏ Mẫu 1. ĐKKT, Mẫu 2. PTNHSĐK và Mẫu 3. TBKQKT tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 28/2013/TT-BKHCN ngày 17 tháng 12 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định kiểm tra nhà nước về đo lường.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 12 tháng 9 năm 2022.

Nguồn: TBT Quảng Ninh