Sửa đổi quy định về chứng nhận an toàn thực phẩm thủy sản xuất khẩu

Ngày 30/12/2022, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Thông tư 32/2022/TT-BNNPTNT về việc sửa đổi, bổ sung một số Thông tư quy định thẩm định,…