Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về “Phương tiện Phòng cháy và chữa cháy”

Ngày 30/10/2023, Bộ Công an đã ra Thông tư 56/2023/TT-BCA ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về "Phương tiện Phòng cháy và chữa cháy", QCVN 03:2023/BCA Quy chuẩn…