Ngày 01/12/2023, Eswatini thông báo dự thảo tiêu chuẩn SZNS 017:2012 Nhiên liệu diesel ô tô.

Tiêu chuẩn này quy định hai loại nhiên liệu diesel dùng cho ô tô (loại có hàm lượng lưu huỳnh thấp và loại tiêu chuẩn) thích hợp sử dụng cho động cơ cháy do nén, kể cả động cơ tốc độ cao.

Về quy định đóng gói: Tình trạng của thùng phuy, thùng chứa trung gian và phương tiện vận tải đường bộ phải sao cho không gây phương hại đến chất lượng nhiên liệu trong quá trình vận chuyển và bảo quản thông thường và phải tuân thủ các yêu cầu liên quan của các tiêu chuẩn sau: SANS 10229-1, đối với trống;  SANS 10233, trong trường hợp container số lượng lớn trung gian; SANS 1518, đối với phương tiện vận tải đường bộ.

Về đánh dấu: Thông tin trên mỗi trống phải phù hợp với SANS 10229-1; công-ten-nơ chở hàng rời trung gian phải phù hợp với SANS 10233; phương tiện vận tải đường bộ phải phù hợp với SANS 10232-1.

Để ghi nhãn, dán nhãn và chuẩn bị chứng từ vận chuyển nhiên liệu tuân thủ các yêu cầu của tiêu chuẩn này, phải áp dụng những điều sau: viên kim cương cấp nguy hiểm, như đối với hàng nguy hiểm cấp 3; tên vận chuyển thích hợp: “NHIÊN LIỆU DIESEL”; mã số nhận dạng chất (S.I.N.): 1202; thông tin khác bao gồm tên thương hiệu hoặc nhãn hiệu thương mại của nhà cung cấp, tên loại nhiên liệu (tiêu chuẩn hoặc hàm lượng lưu huỳnh thấp), mô tả “NHIÊN LIỆU DIESEL” và số lượng; bảng dữ liệu an toàn vật liệu (MSDS).

Mục tiêu để yêu cầu về chất lượng. Ngày cuối cùng lấy ý kiến: ngày 30 tháng 01 năm 2024.

https://members.wto.org/crnattachments/2023/TBT/SWZ/23_13907_00_e.pdf

Mã thông báo: G/TBT/N/SWZ/18