Ngày 08/11/2023, Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã ban hành Kế hoạch số 273/KH-UBND về hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh năm 2024.

Theo đó, tập trung hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hóa và khả năng cạnh tranh thông qua việc ứng dụng những thành tựu mới của khoa học và công nghệ, áp dụng các giải pháp về tiêu chuân, quy chuẩn kỹ thuật, các hệ thông quản lý công cụ cải tiến năng suất chất lượng tiên tiến, nhất là các tiêu chuẩn, công cụ hỗ trợ cho sản xuất thông minh, dịch vụ thông minh trong bối cảnh hội nhập quốc tế và cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, cụ thể như:

Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nhân lực quản lý về năng suất chất lượng, xây dựng, áp dụng các hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn, các công cụ, thiết bị cải tiến năng suất chất lượng, các giải pháp ứng dụng (sản xuất thông minh, chuyển đổi số…) cải tiến hiệu quả quản lý, kỹ năng đổi mới sáng tạo, cải thiện các yêu tổ còn tồn tại của doanh nghiệp.

Xây dựng các nội dung và kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng về năng suất trong chương trình hướng nghiệp tại các trường đại học, cao đẳng: Xây dựng chương trình, nội dung đào tạo về năng suất chất lượng (cho giảng viên, sinh viên…); Tổ chức đào tạo, bồi đưỡng kiến thức về năng suất chất lượng cho giảng viên các trường đại học, cao đăng trên địa bàn tỉnh tham gia; Tổ chức đảo tạo cho sinh viên khối ngành kinh tế, quán trị kinh doanh.

Xây dựng tài liệu, đào tạo hướng dẫn, hỗ trợ áp dụng bộ tiêu chuẩn cơ sở tại các cơ sở sản xuất, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; Hỗ trợ áp dụng bộ tiêu chuẩn cơ sở (TCCS) phù hợp với các quy định hiện hành cho các sản phẩm hàng hóa OCOP trên địa bàn tỉnh nhằm nâng cao năng suất chất lượng, khả năng cạnh tranh và mở rộng thị trường các sản phẩm; Nghiên cứu thực trạng các cơ sở sản xuất, doanh nghiệp sản xuất các sản phâm OCOP trên địa bản; Xây dựng bộ tiêu chuẩn cơ sở áp dụng cho từng sản phẩm OCOP đạt 3 sao trở lên; Hướng dẫn xây dựng và áp dụng các tiêu chuẩn sản phẩm; bộ tiêu chuẩn cơ sở (tiêu chuẩn nguyên vật liệu, bán thành phẩm…) phục vụ quản lý chất lượng, tiết kiệm chi phí và nâng cao năng suất chất lượng.

Tổ chức lựa chọn xây dựng 06 mô hình điểm về năng suất chất lượng và chuyển đổi số tại doanh nghiệp.

Nguồn: TBT Quảng Ninh