Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ninh thông báo đến tổ chức, doanh nghiệp đăng ký tham dự Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2024. Thời gian nhận đầy đủ hồ sơ tham dự Giải thưởng Chất lượng Quốc gia gừi về Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh trước ngày 31/7/2024.

Sau khi nhận được đơn Đăng ký tham dự Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2024 của tổ chức, doanh nghiệp, Sở Khoa học và Công nghệ sẽ hướng dẫn doanh nghiệp hoàn thiện hồ sơ (viết báo cáo, lập hồ sơ tham dự, nộp hồ sơ tham dự).

Giải thưởng Chất lượng Quốc gia là giải thưởng cấp Quốc gia do Thủ tướng Chính phủ trao tặng cho các tổ chức, doanh nghiệp có thành tích xuất sắc trong sản xuất, kinh doanh. Giải thưởng vừa là mục tiêu, vừa là công cụ để các doanh nghiệp nâng cao năng suất, chất lượng, sức cạnh tranh sản phẩm, hàng hóa của mình. Giải thưởng Chất lượng Quốc gia được quy định tại Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hoá và thuộc hệ thống Giải thưởng Chất lượng Quốc tế Châu Á – Thái Bình Dương (GPEA) của Tổ chức Chất lượng Quốc tế Châu Á – Thái Bình Dương (GPQO). Bộ Khoa học và Công nghệ là cơ quan được Chính phủ giao cho chủ trì tổ chức hoạt động xét tặng hàng năm.

Các tổ chức, doanh nghiệp đạt Giải thưởng Chất lượng Quốc gia được phép thông báo, tuyên truyền, quảng cáo trên các phương tiện thông tin đại chúng hoặc các hình thức giới thiệu khác về đơn vị mình, được sử dụng biểu tượng của GTCLQG trên sản phẩm, ấn phẩm của tổ chức, doanh nghiệp.

Tổ chức, doanh nghiệp đạt Giải Vàng chất lượng quốc gia được Bộ Khoa học và Công nghệ đề cử tham dự các Giải thưởng Chất lượng khu vực và quốc tế.

Các tổ chức, doanh nghiệp đăng ký tham dự Giải thưởng Chất lượng Quốc gia phải đáp ứng các điều kiện: Có tư cách pháp nhân; đã hoạt động sản xuất, kinh doanh và dịch vụ liên tục tại Việt Nam và không vi phạm các quy định của pháp luật trong thời gian ít nhất 36 tháng tính đến thời điểm đăng ký tham dự Giải thưởng Chất lượng Quốc gia. Tổ chức, doanh nghiệp đã đạt Giải thưởng Chất lượng Quốc gia không hạn chế số lần và thời gian tham dự.

Nguồn: TBT Quảng Ninh