Theo phân công lĩnh vực quản lý, các Sở, ban, ngành, UBND các địa phương đã tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với nhiều loại hàng hóa theo quy định, thành lập các đoàn kiểm tra về chất lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường. Về cơ bản, các mặt hàng lưu thông trên thị trường đều có xuất xứ rõ ràng, chất lượng bảo đảm, giá cả bình ổn, giúp người tiêu dùng tiếp cận với các sản phẩm an toàn, kết hợp với quảng bá, giới thiệu và tiêu thụ sản phẩm OCOP của tỉnh.

Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì khảo sát chất lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường đối với sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ. Tiến hành mua 38 mẫu xăng, 14 mẫu dầu để khảo sát chất lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường. Kết quả 02/12 mẫu xăng khảo sát không đạt yêu cầu theo quy chuẩn kỹ thuật. Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh đã tiến hành kiểm tra nhà nước về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hoá trong kinh doanh xăng dầu đối với 02 cơ sở vi phạm, lấy mẫu mang đi thử nghiệm tại Trung tâm kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 1 – Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Sau khi thử nghiệm, các mẫu có kết quả đạt yêu cầu theo quy định. Ngoài ra, mua 12 mẫu đồ điện – điện tử, 10 mẫu đồ chơi trẻ em nhằm khảo sát, đánh giá chất lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường. Kết quả: Các mẫu đồ điện có các chỉ tiêu thử nghiệm phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 04:2009/BKHCN và Sửa đổi 1:2016 QCVN 4:2009/BKHCN. Các mẫu đồ chơi trẻ em có các chỉ tiêu thử nghiệm phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 03:2009/BKHCN về an toàn đồ chơi trẻ em.

Trong lĩnh vực nông nghiệp: Đã tổ chức thẩm định (xếp loại, định kỳ) 279 cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản (đạt 100% KH), kết quả 07 cơ sở xếp loại A (tốt); 268 cơ sở xếp loại B (đạt) 04 cơ sở xếp loại C (không đạt) ; Cấp 177 Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP[1] cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản. Lũy tích cấp 389 giấy chứng nhận ATTP (đạt 98,5% KH).

– Trong công tác cấp giấy phép vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp: Ngành Công an đã cấp 3.324 giấy phép vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp cho 05 cơ quan, doanh nghiệp. Phân công 1.648 lượt cán bộ chiến sĩ xác định khối lượng vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ trong kho và các điều kiện an toàn của 46 kho chứa vật liệu nổ công nghiệp phục vụ xác nhận giấy đăng ký tiếp nhận vật liệu nổ công nghiệp cho 36 doanh nghiệp.

– Về lĩnh vực thử nghiệm điện, điện tử; thử nghiệm vật liệu xây dựng; đo lường nhiệt, đo lường khối lượng: Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (thuộc Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng): Thử nghiệm phương tiện đo lường được 12.069 phương tiện đo; thử nghiệm vật liệu xây dựng: 100 mẫu; thử nghiệm điện – điện tử 52 mẫu. Trung tâm Kiểm nghiệm – Sở Y tế đã kiểm tra, giám sát chất lượng tại 553 cơ sở; số mẫu kiểm tra chất lượng: 1109 mẫu (trong đó: thuốc: 722 mẫu; mỹ phẩm: 59 mẫu; thực phẩm chức năng: 328 mẫu), kết quả kiểm nghiệm chât lượng: Tổng số mẫu đạt tiêu chuẩn chất lượng: 980/998 mẫu đạt chất lượng; Tổng số mẫu không đạt tiêu chuẩn chất lượng: 18/998 mẫu không đạt chất lượng./.

Nguồn: TBT Quảng Ninh