Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 3298/QĐ-BKHCN ngày 29/12/2023về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia, theo đó công bố 03 Tiêu chuẩn quốc gia:

(1) TCVN 13239-3:2023, Công nghệ thông tin – Kiến trúc tham chiếu dữ liệu – Phần: Kiến trúc tham chiếu.

(2) TCVN 13902:2023, Công nghệ thông tin – Trí tuệ nhân tạo – Các khái niệm về tín đáng tin cậy trong trí tuệ nhân tạo.

(3) TCVN 13903:2023, Công nghệ thông tin – Trí tuệ nhân tạo – Tổng quan về tính đáng tin cậy trong trí tuệ nhân tạo.

Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 3301/QĐ-BKHCN ngày 29/12/2023về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia, theo đó công bố 05 Tiêu chuẩn quốc gia:

(1) TCVN 13862:2023, Phụ gia hoá học cho bê tông – Xác định ảnh hưởng của phụ gia hoá học đến ăn mòn cốt thép bê tông trong môi trường clorua

(2) TCVN 13863:2023, Phụ gia ức chế ăn mòn cốt thép trong bê tông do tác nhân clorua

(3) TCVN 13864:2023, Chất dẻo – Thanh định hình (profile) polyvinyl clorua (PVC) – Xác định độ bền va đập với tải trọng rơi

(4) TCVN 13865:2023, Chất dẻo – Thanh định hình (profile) polyvinyl clorua (PVC) – Xác định ngoại quan sau khi phơi nhiệt ở 150 oC

(5) TCVN 13866:2023, Chất dẻo – Thanh định hình (profile) polyvinyl clorua (PVC) – Xác định độ ổn định kích thước sau khi phơi nhiệt.

Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 3302/QĐ-BKHCN ngày 29/12/2023 về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia, theo đó công bố 06 Tiêu chuẩn quốc gia:

(1) TCVN 13759:2023, Phân bón – Xác định hàm lượng dicyandiamid bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao (HPLC).

(2) TCVN 13760:2023, Phân bón – Xác định hàm lượng glutamat bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao (HPLC)

(3) TCVN 13761:2023, Phân bón – Xác định hàm lượng axit alginic bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao (HPLC)

(4) TCVN 13762:2023, Phân bón – Xác định hàm lượng paclobutrazol bằng phương pháp sắc ký khí (GC)

(5) TCVN 13763:2023, Phân bón – Xác định hàm lượng nhóm nitrophenolate bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao (HPLC)

(6) TCVN 13764:2023, Phân bón – Xác định hàm lượng nhóm hoạt chất cytokinin bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao (HPLC)

Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 3347/QĐ-BKHCN ngày 29/12/2023 về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia, theo đó công bố 05 Tiêu chuẩn quốc gia:

(1) TCVN 13913:2023, Chất lượng nước – Hướng dẫn xác định khả năng phân hủy sinh học trong môi trường biển

(2) TCVN 13914:2023, Chất lượng nước – Xác định độ độc cấp tính của trầm tích biển hoặc cửa sông đối với giáp xác amphipoda.

(3) TCVN 13915-1:2023, Chất lượng nước – Các phép đo sinh lý và sinh hóa trên cá – Phần 1: Lấy mẫu cá, xử lý và bảo quản mẫu

(4) TCVN 13915-2:2023, Chất lượng nước – Các phép đo sinh lý và sinh hóa trên cá – Phần 2: Xác định ethoxyresorufin-o-deethylase (EROD)

(5) TCVN 13915-3:2023, Chất lượng nước – Các phép đo sinh lý và sinh hóa trên cá – Phần 3: Xác định Vitellogenin

Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 3349/QĐ-BKHCN ngày 29/12/2023về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia, theo đó công bố 04 Tiêu chuẩn quốc gia:

(1) TCVN 6958:2023, Đường tinh luyện

(2) TCVN 6961:2023, Đường thô,

(3) TCVN 13743:2023, Đường trắng, TCVN 13744:2023, Đường bột, dextrose, lactose, fructose và xiro glucose

(4) TCVN 13745:2023, Mía nguyên liệu – Phương pháp lấy mẫu và xác định tạp chất, chữ đường

Nguồn: TBT Quảngt Ninh