Ngày 15/11/2023, Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Thông tư 23/2023/TT-BCT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn đường ống dẫn khí đốt cố định bằng kim loại, Ký hiệu: QCVN 20:2023/BCT

Quy chuẩn 20:2023/BTC quy định các yêu cầu kỹ thuật an toàn trong thiết kế, chế tạo, lắp đặt, sử dụng, sửa chữa, bảo dưỡng, kiểm tra, thử nghiệm và kiểm định đối với đường ống dẫn khí đốt cố định bằng kim loại.

QCVN 20:2023/BTC – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn đường ống dẫn khí đốt cố định bằng kim loại không áp dụng đối với: Đường ống dẫn khí đốt ngoài khơi; Đường ống khí đốt cố định bằng kim loại thuộc các phương tiện vận chuyển khí đốt; Đường ống khí đốt cố định bằng kim loại thuộc các thiết bị công nghệ và hệ thống khí phụ trợ, nhiên liệu; Đường ống dẫn khí đốt chôn ngầm trong khu đô thị có áp suất vận hành tối đa nhỏ hơn hoặc bằng 0,7 MPa.

Theo QCVN 20:2023/BTC, đường ống dẫn khí đốt cố định bằng kim loại phải đáp ứng các yêu cầu chung sau đây: Đường ống dẫn khí đốt cố định bằng kim loại phải đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật trong thiết kế, chế tạo, lắp đặt, vận hành, sửa chữa, bảo dưỡng, kiểm tra, thử nghiệm và kiểm định tại Quy chuẩn này và Tiêu chuẩn Việt Nam áp dụng đối với loại đường ống cụ thể; Đường ống dẫn khí phải đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật tối thiểu theo quy định tại Tiêu chuẩn ASME B31.8:2020; Tổ chức, cá nhân tiến hành các hoạt động vận chuyển khí đốt bằng hệ thống đường ống vận chuyển khí đốt phải thực hiện công tác đánh giá định lượng rủi ro theo quy định.

Việc đánh giá định lượng rủi ro phải được thực hiện từ khâu thiết kế. Khi tiến hành xây dựng, lắp đặt nếu khác với thiết kế đã được đánh giá định lượng rủi ro, phải thực hiện đánh giá định lượng rủi ro bổ sung trước khi vận hành công trình. Hồ sơ kỹ thuật đường ống dẫn khí đốt cố định bằng kim loại phải được lưu giữ trong suốt quá trình hoạt động của đường ống.

Thông tư và Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn đường ống dẫn khí đốt cố định bằng kim loại này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 31 tháng 5 năm 2024.

Nguồn: TBT Quảng Ninh