Ngày 29 tháng 11 năm 2022, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư 21/2022/TT-BTTTT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phơi nhiễm trường điện từ của các trạm gốc điện thoại di động mặt đất công cộng, ký hiệu QCVN 8:2022/BTTTT.

Quy chuẩn này áp dụng cho các trạm gốc điện thoại di động mặt đất công cộng có ăng ten lắp đặt ngoài trời, hoạt động trong dải tần từ 110 MHz đến 6 GHz.

Giới hạn phơi nhiễm không do nghề nghiệp đối với dải tần của các trạm gốc điện thoại di động mặt đất công cộng phải tuân thủ gồm: Dải tần 1 MHz – 10 MHz, Cường độ trường điện 87 V/m; Cường độ trường từ 0,23/ f0,5 (A/m); Dải tần 100 kHz – 1 MHz, Cường độ trường điện 87/ f0,5 V/m; Cường độ trường từ 0,23/ f0,5 (A/m); Dải tần 10 MHz – 6 GHz, Cường độ trường điện 27,5 V/m; Cường độ trường từ 0,073 (A/m); Mật độ công suất sóng phẳng tương đương 2 W/m2.

Thiết bị được sử dụng để đo kiểm phải được hiệu chuẩn ở một số tần số đủ để đạt được độ không đảm bảo đo đã công bố của thiết bị trong dải tần đo. Có thể thực hiện hiệu chuẩn toàn bộ hệ thống hoặc hiệu chuẩn tất cả các bộ phận riêng lẻ của hệ thống. Trong trường hợp khả năng giải điều chế cụ thể được sử dụng, thiết bị đo cũng phải được hiệu chuẩn cho các tham số quan tâm (ví dụ: đối với WCDMA, tín hiệu CPICH và tín hiệu âm lượng).

Trạm gốc điện thoại di động mặt đất công cộng phải phù hợp các quy định tại Quy chuẩn này. Các doanh nghiệp viễn thông có trách nhiệm đảm bảo các trạm gốc điện thoại di động mặt đất công cộng phù hợp với Quy chuẩn này và chịu sự kiểm tra của cơ quan quản lý nhà nước theo các quy định hiện hành.

Quy chuẩn này được áp dụng thay thế QCVN 8:2010/BTTTT, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phơi nhiễm trường điện từ của các trạm gốc điện thoại di động mặt đất công cộng. Giấy chứng nhận kiểm định trạm gốc điện thoại di động mặt đất công cộng đã được cấp trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành và đang còn thời hạn được tiếp tục áp dụng cho đến hết thời hạn hiệu lực nêu tại giấy chứng nhận kiểm định.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2023. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phơi nhiễm trường điện từ của các trạm gốc điện thoại di động mặt đất công cộng, Ký hiệu QCVN 8:2010/BTTTT quy định tại Khoản 7 Điều 1 Thông tư số 18/2010/TT-BTTTT ngày 30 tháng 7 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về viễn thông hết hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2023.

Nguồn: TBT Quảng Ninh