Ngày 25/10/2022, Bộ Tài chính đã thông qua Thông tư 64/2022/TT-BTC về việc ban hành Sửa đổi 2:2022 QCVN 08:2018/BTC Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với xuồng (tàu) cao tốc dự trữ quốc gia.

Theo quy định mới, xuồng DT1 có tốc độ lớn nhất là ≥ 35 km/h, sức chở tối đa 05 người (không bao gồm thuyền viên, người lái phương tiện và trẻ em dưới một tuổi) hoặc 250 kg. Xuồng DT2 có tốc độ lớn nhất là ≥ 45 km/h, sức chở tối đa 10 người (không bao gồm thuyền viên, người lái phương tiện và trẻ em dưới một tuổi) hoặc 500 kg.

Đồng thời, xuồng DT3 có tốc độ lớn nhất là ≥ 45 km/h, sức chở tối đa 12 người (không bao gồm thuyền viên, người lái phương tiện và trẻ em dưới một tuổi) hoặc 1000 kg. Xuồng DT4 có tốc độ lớn nhất là ≥ 45 km/h, sức chở tối đa 50 người (không bao gồm thuyền viên, người lái phương tiện và trẻ em dưới một tuổi) và 1 ô tô con hoặc 4500 kg.

Bên cạnh đó, Bộ cũng quyết định bãi bỏ quy chuẩn về vận tốc khai thác của xuồng DT1, xuồng DT2, xuồng DT3, xuồng DT4.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 09/12/2022.

Nguồn: TBT Quảng Ninh