Ngày 28/7/2022, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư 06/2022/TT-BNNPTNT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 26/2016/TT-BNNPTNT ngày 30/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thủy sản.

Theo đó sửa đổi, bổ sung một số quy định sau: Kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thủy sản xuất khẩu mang theo người, gửi qua đường bưu điện; Vận chuyển mẫu bệnh phẩm thủy sản;

Về Sửa đổi, bổ sung một số phụ lục, biểu mẫu của Thông tư số 26/2016/TT-BNNPTNT ngày 30/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thủy sản. Theo đó, danh mục động vật, sản phẩm động vật thủy sản miễn kiểm dịch bao gồm: Động vật, sản phẩm động vật thủy sản nhập khẩu thuộc diện ngoại giao; Sản phẩm động vật thủy sản nhập khẩu làm nguyên liệu để gia công xuất khẩu, sản xuất xuất khẩu; Sản phẩm động vật thủy sản làm hàng mẫu thử nghiệm (quy định mới); Sản phẩm động vật thủy sản nhập khẩu để trưng bày hội chợ, triển lãm (quy định mới); Sản phẩm động vật thủy sản làm thực phẩm xuất khẩu bị triệu hồi hoặc trả về (quy định mới).

Ngoài ra, sản phẩm động vật thủy sản đã qua chế biến dùng làm thực phẩm nhập khẩu mang theo người để tiêu dùng cá nhân (không quá 05kg) không còn thuộc danh mục động vật, sản phẩm động vật thủy sản miễn kiểm dịch.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 11 tháng 9 năm 2022

Nguồn: TBT Quảng Ninh