Với chức năng nhiệm vụ được giao, năm 2021 Trung tâm kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quảng Ninh đã tổ chức triển khai hoạt động dịch vụ tiêu chuẩn đo lường chất lượng trên địa bàn tỉnh như:

Tổ chức kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm mẫu cho các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh; tổ chức triển khai kiểm định đối chứng công tơ điện cho Công ty Điện lực Quảng Ninh và kiểm định đối chứng đồng hồ đo nước lạnh cho Công ty CP nước sạch Quảng Ninh; Tổ chức thực hiện hoạt động Tư vấn, chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng. Kết quả: Kiểm định xi téc ô tô: 90 PTĐ; Kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo lường: 13.000; Kiểm định công tơ điện đối chứng: 8.810 PTĐ; Kiểm định công tơ nước đối chứng: 2.970 PTĐ; Kiểm định thiết bị an toàn 142 thiết bị; Thử nghiệm vật liệu: 110 mẫu; Thử nghiệm thiết bị điện – điện tử: 220 mẫu; Tư vấn hệ thống QLCL ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000 cho 10 đơn vị; Đánh giá sự phù hợp: 45 sản phẩm, hàng hóa.

Đối với nhiệm vụ đặt hàng dịch vụ công:  đã tổ chức kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường: Thực hiện tại 35 chợ, 10 huyện thị xã thành phố thuộc tỉnh, kiểm định 2.484 cân; Tư vấn, đầu tư nâng cao năng suất, chất lượng và khả năng cạnh tranh của sản phẩm, hàng hóa: Thực hiện xây dựng 27 Tiêu chuẩn cơ sở đối với sản phẩm OCCOP trong lĩnh vực nông, lâm nghiệp; Xây dựng và tư vấn áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến trong hoạt động cơ quan nhà nước: Thực hiện tổ chức 11 lớp học (mỗi lớp đào tạo trong 03 ngày) và cấp chứng chỉ cho 440 học viên.

Nguồn: TBT Quảng Ninh