Ngày 13/12/2021 Bộ Y tế ban hành Thông tư số 25/2021/TT-BYT về việc quy định chế độ báo cáo thống kê lĩnh vực dược – mỹ phẩm.

Theo đó thông tư này áp dụng đối với cơ quan, đơn vị, cá nhân thực hiện chế độ báo cáo thống kê lĩnh vực dược – mỹ phẩm bao gồm: Các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế, Sở Y tế tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương, các cơ sở sản xuất, kinh doanh thuốc, nguyên liệu làm thuốc, mỹ phẩm.

Trong đó quy định Biểu mẫu báo cáo, bao gồm: Mẫu và hướng dẫn ghi chép báo cáo thống kê lĩnh vực dược – mỹ phẩm đối với Sở Y tế quy định tại Phụ lục I; Mẫu và hướng dẫn ghi chép báo cáo thống kê lĩnh vực dược – mỹ phẩm đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh quy định tại Phụ lục II; Mẫu và hướng dẫn ghi chép báo cáo thống kê lĩnh vực dược – mỹ phẩm đối với Y tế ngành quy định tại Phụ lục III; Mẫu và hướng dẫn ghi chép báo cáo thống kê lĩnh vực dược – mỹ phẩm đối với các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Y tế quy định tại Phụ lục.

Kỳ báo cáo thống kê là khoảng thời gian nhất định quy định đối tượng báo cáo thống kê phải thể hiện kết quả hoạt động bằng số liệu theo các tiêu chí thống kê trong biểu mẫu báo cáo thống kê: Báo cáo thống kê 6 tháng đầu năm,  Báo cáo thống kê năm; Báo cáo thống kê đột xuất.

Đơn vị báo cáo là các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Y tế; Sở Y tế; Y tế ngành và các cơ sở sản xuất, kinh doanh được ghi cụ thể tại góc trên bên phải của từng biểu mẫu báo cáo thống kê.

Nguồn: TBT Quảng Ninh