Ngày 26/6/2024, Canada thông báo dự thảo sửa đổi Quy định về sử dụng năng lượng.

Theo đó, bản sửa đổi được đề xuất này sẽ bổ sung hoặc cập nhật các tiêu chuẩn về hiệu quả năng lượng và thử nghiệm cho một số sản phẩm sử dụng năng lượng mới và hiện đang được quản lý để hài hòa với Hoa Kỳ.

Bản sửa đổi sẽ bao gồm các điều khoản chuyển tiếp cho các sản phẩm cụ thể trong đó các bên được quản lý sẽ có cơ hội, trên cơ sở tự nguyện, tuân thủ nhanh hơn các yêu cầu mới (tuân thủ sớm tự nguyện). Cuối cùng, Bản sửa đổi sẽ đưa ra các tiêu chuẩn về hiệu quả năng lượng nghiêm ngặt hơn so với ở Hoa Kỳ đối với một số sản phẩm để hỗ trợ đạt được mức phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050.

Mục tiêu của bản sửa đổi là: Giảm mức tiêu thụ năng lượng và lượng khí thải GHG phát sinh từ các sản phẩm sử dụng trong gia đình, doanh nghiệp, tổ chức và ngành công nghiệp, qua đó góp phần vào cam kết của Canada đạt mức phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050, giảm tải cho hệ thống điện, giúp người tiêu dùng Canada tiết kiệm hóa đơn tiền điện và giúp các doanh nghiệp, tổ chức và ngành công nghiệp tiết kiệm chi phí, từ đó tăng năng suất và khả năng cạnh tranh.

Giảm hoặc ngăn chặn những khác biệt về quy định không cần thiết ở Canada cũng như với các tiêu chuẩn thử nghiệm và hiệu quả năng lượng của Hoa Kỳ nhằm hạn chế gánh nặng tuân thủ và hỗ trợ thương mại xuyên biên giới.

Ngày cuối cùng để nhận ý kiến: 31 tháng 8 năm 2024

https://canadagazette.gc.ca/rp-pr/p1/2024/2024-06-22/html/reg1-eng.html

Mã thông báo: G/TBT/N/CAN/727