Chiến lược phát triển thị trường xuất khẩu gạo của Việt Nam đến năm 2030

Ngày 26/5/2023, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 583/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược phát triển thị trường xuất khẩu gạo của Việt Nam đến năm 2030. Theo đó định hướng…