Quy định về bao bì, thùng chứa, đóng gói hàng hóa nguy hiểm

Chính phủ ban hành Nghị định 34/2024/NĐ-CP ngày 31/3/2024 về quy định Danh mục hàng hóa nguy hiểm, vận chuyển hàng hóa nguy hiểm bằng phương tiện giao thông cơ…