Ngày 31/5/2021 cơ quan quản lý Philippine thông báo dự thảo quy định về ghi nhãn năng lượng cho thiết bị chiếu sáng. Các hướng dẫn này cung cấp các yêu cầu sản phẩm cụ thể đối với đèn huỳnh quang nhỏ gọn (CFL), Đèn huỳnh quang tuyến tính (LFL), đèn huỳnh quang một nắp (SCFL), chấn lưu đèn (BAL), đèn điốt phát quang (LED), như cũng như Quy tắc Thực hành (COPE), và các thông tin liên quan khác để được hướng dẫn và tuân thủ bởi tất cả các nhà sản xuất, nhà nhập khẩu, nhà phân phối, đại lý và các bên liên quan chính khác.

Mục tiêu thông tin người tiêu dùng, nhãn mác; Ngăn chặn các hành vi lừa đảo và bảo vệ người tiêu dùng. Ngày áp dụng đề xuất: Sản phẩm chiếu sáng IG này sẽ có hiệu lực sau mười lăm (15) ngày sau khi được xuất bản trên ít nhất hai (2) tờ báo lưu hành chung. Bản sao của IG này sẽ được nộp cho Trung tâm Luật của Đại học Philippines – Văn phòng Đăng ký Hành chính Quốc gia. Ngày dự kiến ​​có hiệu lực: Các lời khuyên về việc thực hiện các hướng dẫn liên quan sẽ được thông báo trên trang web của DOE. Các nhà sản xuất, nhà nhập khẩu, nhà phân phối phải đăng ký và yêu cầu cấp nhãn trong vòng ba (3) tháng sau khi công bố thông tin tư vấn. Ngày cuối cùng để lấy ý kiến: 25 tháng 6 năm 2021.

Tài liệu liên quan:

  • Đạo luật Cộng hòa 11285 – Đạo luật Thể chế hóa Hiệu quả và Tiết kiệm Năng lượng, Nâng cao Hiệu quả Quảng cáo Bảo tồn, Tăng cường Sử dụng Hiệu quả Năng lượng và Cấp các Khuyến khích cho Các Dự án Tiết kiệm và Tiết kiệm Năng lượng (Đạo luật EEC)
  • Thông tư của Bộ DC2020-06-0016- Quy định Hiệu suất Năng lượng Tối thiểu cho các Sản phẩm thuộc Chương trình Dán nhãn Năng lượng Philippine (PELP) để tuân thủ các Nhà nhập khẩu, Nhà sản xuất, Nhà phân phối, Đại lý và Bán lẻ Sản phẩm Tiêu thụ Năng lượng (ECP)
  • Thông tư của Bộ DC2020-06-0015 – Quy định Hướng dẫn của Chương trình Dán nhãn Năng lượng Philippines (PELP) về sự tuân thủ của các nhà nhập khẩu, nhà sản xuất, nhà phân phối, đại lý và nhà bán lẻ các sản phẩm tiêu thụ năng lượng (ECP)

https://members.wto.org/crnattachments/2021/TBT/PHL/21_3738_00_e.pdf

https://members.wto.org/crnattachments/2021/TBT/PHL/21_3738_01_e.pdf

Mã thông báo: G / TBT / N / PHL / 250 / Rev.1