Ngày 28/5/2021 cơ quan quản lý của Đài Loan thông báo Dự thảo sửa đổi các quy định về đăng ký các chất hóa học mới và hiện có. Quy chế này ban hành ngày 11 tháng 12 năm 2014 và được sửa đổi vào ngày 11 tháng 3 năm 2019. Sau khi xem xét thực tiễn báo cáo hàng năm và đăng ký tiêu chuẩn của các chất hóa học hiện có thông qua thu thập ý kiến ​​của các bên liên quan, dự thảo sửa đổi Quy định được đưa ra dưới sự xem xét các tác động của đại dịch COVID-19, và phù hợp với Hóa chất độc hại và đáng lo ngại. Đạo luật kiểm soát các chất được sửa đổi vào ngày 16 tháng 1 năm 2019. Điểm nổi bật của các sửa đổi như sau:

Tên và các quy định của Đạo luật kiểm soát các chất hóa học độc hại và có liên quan, theo đó các Quy định được thiết lập phù hợp, được sửa đổi.

Các hóa chất được kiểm soát, theo quy định trong Đạo luật An toàn và Sức khỏe Nghề nghiệp, cũng như các chất hóa học liên quan, theo định nghĩa của Đạo luật Kiểm soát Các Chất Hóa học Độc hại và Liên quan, không áp dụng cho Quy định.

Để giảm bớt nội dung chồng chéo của các phụ lục, các phụ lục của Quy chế được tổng hợp và sửa đổi cho phù hợp.

Thời hạn hiệu lực và bí mật của việc phê duyệt đăng ký được thống nhất là 5 năm. Hơn nữa, đối với một chất hóa học mới đã được đưa vào danh mục các chất hóa học hiện có, thời hạn bảo mật tối đa là 15 năm.

Thời hạn đăng ký hợp chuẩn đối với hóa chất hiện có được kéo dài thêm 4 năm. Ngoài ra, các chất trung gian được phân lập tại chỗ của các chất hóa học hiện có được miễn đăng ký tiêu chuẩn.

Số hoàn thành đăng ký tiêu chuẩn của các chất hóa học hiện có được cấp cho những người áp dụng và hoàn thành các mục thông tin liên quan đến người đăng ký và các chất. Người đăng ký phải hoàn thành các mục thông tin còn lại một cách chủ động hoặc trước ngày đến hạn đã chỉ định.

Mục đích của các sửa đổi là phản ánh thực tiễn của cơ chế đăng ký hóa chất và ý kiến ​​của các bên liên quan. Ngày cuối cùng cho nhận xét: 60 ngày kể từ ngày thông báo

https://members.wto.org/crnattachments/2021/TBT/TPKM/21_3685_00_et.pdf

Mã thông báo: G / TBT / N / TPKM / 457