Triển khai Quyết định số 996/QĐ-TTg ngày 10/8/2018 của Thủ tướng chính phủ về phê duyệt Đề án “Tăng cường đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế giai đoạn năm 2025, định hướng đến năm 2030”, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Quảng Ninh phối hợp với Trung tâm đào tạo Nghiệp vụ Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng – Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ cho cán bộ quản lý của doanh nghiệp về đo lường.

Tham gia lớp tập huấn là Lãnh đạo, cán bộ chủ chốt của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh có hoạt động sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh, sử dụng phương tiện đo và hàng đóng gói sẵn, các tổ chức cung cấp dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường và các phòng thí nghiệm được công nhận cho các lĩnh vực đo lường trên địa bàn tỉnh.

Nội dung đào tạo gồm: Hướng dẫn kiểm tra, hiệu chuẩn phương tiện đo dùng trong sản xuất và kinh doanh tại doanh nghiệp; Hướng dẫn xây dựng và triển khai Chương trình đảm bảo đo lường tại doanh nghiệp; Phân tích thực trạng và xây dựng các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện chương trình đảm bảo đo lường; thực trạng hoạt động đo lường tại doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh; tình trạng hoạt động đo lường tại tổ chức cung cấp dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm; Xây dựng kế hoạch, nội dung đảm bảo đo lường tại doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh; Xây dựng kế hoạch, nội dung đảm bảo đo lường tại tổ chức cung cấp dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm; Đánh giá hiệu quả Chương trình đảm bảo đo lường tại doanh nghiệp.

Lớp tập huấn nhằm góp phần bồi dưỡng, nâng cao nghiệp vụ chuyên môn về đo lường cho các cán bộ tham gia hoạt động đo lường tại doanh nghiệp; khắc phục những bất cập về đo lường trong sản xuất và kinh doanh theo quy định của pháp luật; triển khai Chương trình đảm bảo đo lường theo hướng dẫn của Bộ Khoa học và Công nghệ thông qua hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường và hoạt động xây dựng phương pháp đo cho các doanh nghiệp, tổ chức.

Nguồn: TBT Quảng Ninh