Ngày 13/12/2021, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư 23/2021/TT-BTTTT về việc bãi bỏ một số quy định tại Thông tư 18/2010/TT-BTTTT ngày 30/7/2010 và Thông tư 29/2021/TT-BTTTT ngày 26/10/2011 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về viễn thông.

Theo đó, bãi bỏ một số quy định tại Thông tư số 18/2010/TT-BTTTT ngày 30 tháng 7 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về viễn thông như sau:

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị đầu cuối PHS. Ký hiệu: QCVN 11:2010/BTTTT.

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về máy di động CDMA 2000-1x băng tần 800 MHz. Ký hiệu: QCVN 13:2010/BTTTT.

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị trạm gốc thông tin di động CDMA 2000-1x. Ký hiệu: QCVN 14:2010/BTTTT.

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phổ tần và tương thích điện từ đối với thiết bị phát hình sử dụng công nghệ tương tự. Ký hiệu: QCVN 17:2010/BTTTT.

Bãi bỏ một số quy định tại Thông tư số 29/2011/TT-BTTTT ngày 26 tháng 10 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về viễn thông như sau:

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị vô tuyến Điểm – Đa điểm dải tần dưới 1 GHz sử dụng truy cập TDMA. Ký hiệu: QCVN 45:2011/BTTTT.

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị vô tuyến Điểm – Đa điểm dải tần dưới 1 GHz sử dụng truy cập FDMA. Ký hiệu: QCVN 46:2011/BTTTT.

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị vô tuyến Điểm – Đa điểm dải tần dưới 1 GHz sử dụng truy cập DS- CDMA. Ký hiệu: QCVN 48:2011/BTTTT.

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị vô tuyến Điểm – Đa điểm dải tần dưới 1 GHz sử dụng truy cập FH-CDMA. Ký hiệu: QCVN 49:2011/BTTTT.

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2022.

Nguồn: TBT Quảng Ninh