Ngày 27/6/2024, Ủy ban châu Âu thông báo Dự thảo sửa đổi Quy định liên quan đến các hoạt động sản xuất rượu vang.

Theo đó, quy định này định nghĩa một cách rõ ràng và chính xác các hoạt động sản xuất rượu vang được phép bao gồm các phương pháp làm ngọt rượu vang, giới hạn sử dụng một số chất nhất định có thể được sử dụng để sản xuất rượu vang và các điều kiện sử dụng một số chất đó để sản xuất rượu vang. Quy định này cũng liên kết một số điều khoản với các tiêu chuẩn quốc tế có liên quan, cụ thể là Bộ luật Thực hành Sản xuất rượu vang Quốc tế và Bộ luật Sản xuất rượu vang Quốc tế của Tổ chức Nho và Rượu vang Quốc tế (OIV), liên quan đến Phụ lục I Phần A của quy định này.

Xin lưu ý rằng chỉ những điều khoản liên quan đến tiêu chuẩn kỹ thuật, định nghĩa và nhãn mác mới nằm trong phạm vi của Hiệp định TBT. Các yếu tố liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ, đặc biệt là việc áp dụng và/hoặc thực hiện Chỉ dẫn địa lý (GI) được đưa vào thông báo này như một phần của gói văn bản pháp lý nhưng rõ ràng nằm ngoài phạm vi của Hiệp định TBT.

Mục tiêu để ngăn chặn các hành vi lừa đảo và bảo vệ người tiêu dùng; Bảo vệ sức khỏe hoặc sự an toàn của con người; Yêu cầu chất lượng; Hài hòa hóa.

Ngày cuối cùng nhận ý kiến: 60 ngày kể từ ngày thông báo

https://members.wto.org/crnattachments/2024/TBT/EEC/24_04056_00_e.pdf

https://members.wto.org/crnattachments/2024/TBT/EEC/24_04056_01_e.pdf

Mã thông báo: G/TBT/N/EU/1071