Ngày 08/4/2024, Ukraine thông báo Dự thảo Quy định về phê duyệt Quy chuẩn kỹ thuật về an toàn sản phẩm hóa chất.

Theo đó, dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật được xây dựng phù hợp với quy định của Luật Ukraine “Về đảm bảo an toàn hóa chất và quản lý sản phẩm hóa chất” nhằm đảm bảo mức độ bảo vệ cao đối với sức khỏe con người và môi trường, tự do lưu thông các sản phẩm hóa chất, thúc đẩy các phương pháp thay thế đánh giá mối nguy hóa chất và đổi mới đồng thời tăng khả năng cạnh tranh, xác định các yêu cầu về an toàn hóa chất trong quá trình sản xuất, đưa ra thị trường và sử dụng hóa chất, kể cả trong hỗn hợp và sản phẩm.

Các quy định của dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật dựa trên nguyên tắc phòng ngừa, theo đó các nhà sản xuất, nhà nhập khẩu và người sử dụng tiếp theo phải đảm bảo rằng họ sản xuất, đưa ra thị trường hoặc sử dụng các hóa chất không ảnh hưởng xấu đến sức khỏe con người hoặc môi trường.

Các sản phẩm hóa chất không thể được đưa vào thị trường Ukraine nếu chúng không đáp ứng các yêu cầu của Quy chuẩn kỹ thuật này.

Dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật sửa đổi đã tổng hợp các đề xuất nhận được từ các cơ quan điều hành trung ương có liên quan và bao gồm các sửa đổi kỹ thuật so với phiên bản trước đó được thông báo trong G/TBT/N/UKR/179/Rev.1 .

Mục tiêu để yêu cầu về an ninh quốc gia; Thông tin người tiêu dùng, ghi nhãn; Ngăn chặn các hành vi lừa đảo và bảo vệ người tiêu dùng; Bảo vệ sức khỏe hoặc sự an toàn của con người; Bảo vệ môi trường; Yêu cầu chất lượng; Hài hòa hóa

https://www.me.gov.ua

Mã thông báo: G/TBT/N/UKR/179/Rev.2