Ngày 21/01/0222 Trung Quốc thông báo dự thảo Tiêu chuẩn quốc gia đối với chấn lưu. Tài liệu này quy định các cấp hiệu suất năng lượng, giá trị tối thiểu cho phép của hiệu suất năng lượng và phương pháp thử nghiệm của chấn lưu dùng cho bóng đèn huỳnh quang dạng ống, đèn huỳnh quang không điện, đèn metal-halogen và đèn natri cao áp.

Tiêu chuẩn này áp dụng cho balát có điện áp danh định là AC 220V và tần số danh định là 50 Hz, công suất danh định 4-120W đối với bóng đèn huỳnh quang dạng ống, công suất danh định là 30-400W đối với bóng đèn huỳnh quang không có điện, với công suất danh định là 20-1500W đối với đèn kim loại – đèn nguyên tử và công suất định mức 70-1000W đối với đèn cao áp natri.

Tài liệu này không áp dụng cho chấn lưu điện tử dùng cho đèn khởi động không làm nóng trước.

Mục tiêu để bảo vệ môi trường; Yêu cầu chất lượng. Ngày cuối cùng cho nhận xét: 60 ngày kể từ ngày thông báo

https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/CHN/22_0499_00_x.pdf

Mã thông báo: G / TBT / N / CHN / 1660