Ngày 14/12/2022, Thụy Điển thông báo dự thảo quy định trách nhiệm của nhà sản xuất có nghĩa là các nhà sản xuất sản xuất, nhập khẩu hoặc bán một sản phẩm ở Thụy Điển phải cung cấp hoặc sử dụng một tổ chức trách nhiệm của nhà sản xuất để chịu trách nhiệm về chất thải bao bì. Bằng cách nhận trách nhiệm của nhà sản xuất, nhà sản xuất đóng góp vào sự phát triển bền vững và nền kinh tế tuần hoàn.

Thương mại điện tử và các phương thức bán hàng từ xa khác đặt ra một thách thức đặc biệt, vì rất khó để đảm bảo rằng các nhà sản xuất bên ngoài Thụy Điển thực hiện nghĩa vụ của họ theo trách nhiệm của nhà sản xuất quốc gia và trên thực tế, chất thải do thương mại điện tử hoặc bán hàng từ xa khác tạo ra sẽ được thu gom.

Trong nhiều trường hợp bởi một tổ chức trách nhiệm sản xuất ở Thụy Điển. Do đó, các quy tắc về trách nhiệm của nhà sản xuất nên được thiết kế để đảm bảo đối xử công bằng với tất cả các nhà khai thác và tài trợ cho trách nhiệm của nhà sản xuất.

Mục đích của Pháp lệnh là giảm bớt các vấn đề xung quanh những người tự do, tức là các nhà sản xuất đưa bao bì ra thị trường nhưng không thực hiện trách nhiệm của nhà sản xuất bằng cách trả cái được gọi là phí đóng gói cho tổ chức trách nhiệm của nhà sản xuất. Đối với bất kỳ bao bì nào thuộc trách nhiệm của nhà sản xuất và được đưa vào thị trường Thụy Điển, mục tiêu với trách nhiệm của nhà sản xuất là có ít nhất một nhà sản xuất.

Bằng cách áp đặt yêu cầu đối với các bên trung gian, những người được thành lập ở Thụy Điển và bán hàng chuyên nghiệp cho người dùng cuối ở Thụy Điển, phải cung cấp tên, chi tiết liên hệ, danh tính cá nhân hoặc số nhận dạng công ty cho Cơ quan Bảo vệ Môi trường Thụy Điển và chi tiết về cách đảm bảo đã được thực hiện Nếu các nhà sản xuất bán sản phẩm của họ thông qua trung gian cung cấp hoặc sử dụng một tổ chức trách nhiệm của nhà sản xuất, thì số lượng người hưởng lợi theo chương trình sẽ giảm. Cơ quan Bảo vệ Môi trường cần thông tin này để có thể giám sát. Vì chất thải bao bì được tạo ra ở Thụy Điển nên việc các nhà sản xuất liên kết với một tổ chức trách nhiệm sản xuất ở một quốc gia khác là không đủ. Phải hoàn thành trách nhiệm nơi phát sinh chất thải; Bảo vệ môi trường. Ngày cuối cùng cho ý kiến: 60 ngày kể từ ngày thông báo

https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/SWE/22_8558_00_x.pdf

Mã thông báo: G/TBT/N/SWE/145