Ngày 22/5/2024, Viện Tiêu chuẩn Công nghiệp Thái Lan (TISI) thông báo Dự thảo Tiêu chuẩn kỹ thuật cho máy phát sóng vô tuyến số (NBTC TS xxxx-256x(202x)).

Theo đó, dự thảo Tiêu chuẩn quy định các yêu cầu kỹ thuật tối thiểu đối với thiết bị phát sóng vô tuyến số, bao gồm:

– Tiêu chuẩn máy phát

– Yêu cầu về an toàn điện

– Yêu cầu về phơi nhiễm bức xạ

– Sự phù hợp về mặt kỹ thuật

Một số tài liệu liên quan gồm:

  • ETSI EN 300 401 v2.1.1 (2017-01): Hệ thống phát sóng vô tuyến; Phát sóng âm thanh kỹ thuật số (DAB) tới máy thu di động, di động và cố định.
  • ETSI TS 103 551 V1.1.1 (2017-08): Phát sóng âm thanh kỹ thuật số (DAB); Vận chuyển dịch vụ TPEG.
  • ETSI TS 103 176 V2.4.1 (2020-08): Phát sóng âm thanh kỹ thuật số (DAB); Quy định thực hiện; Tính năng thông tin dịch vụ.
  • ETSI EN 302 077 V2.3.1 (2022-09): Thiết bị truyền dẫn cho dịch vụ Phát sóng Âm thanh Kỹ thuật số (DAB); Tiêu chuẩn hài hòa để truy cập vào phổ vô tuyến.
  • IEC 62368–1: Thiết bị công nghệ âm thanh/video, thông tin và truyền thông – Phần 1: Yêu cầu an toàn.
  • IEC 60215: Yêu cầu an toàn đối với thiết bị truyền sóng vô tuyến – Yêu cầu chung và thuật ngữ.

Mục tiêu để bảo vệ sức khỏe hoặc sự an toàn của con người.

Ngày cuối cùng nhận ý kiến: ngày 15 tháng 7 năm 2024

https://members.wto.org/crnattachments/2024/TBT/THA/24_03339_00_x.pdf

Mã thông báo: G/TBT/N/THA/736