Ngày 14/12/2021 Thái Lan thông báo Dự thảo quy định về dán nhãn các chất độc hại. Dự thảo thông báo này nhằm sửa đổi việc ghi nhãn các chất nguy hiểm đối với các chất độc hại được sản xuất, bán và sở hữu tại Thái Lan, các từ báo hiệu (nguy hiểm / cảnh báo) sẽ được thêm vào danh sách các yếu tố bắt buộc trên nhãn của sản phẩm đối với các gói nhỏ (thùng chứa quá nhỏ để hiển thị tất cả các thông báo). Các yếu tố nhãn bắt buộc khác của sản phẩm hiện có đối với các vật chứa nhỏ như sau: Tên và tỷ lệ các thành phần hoạt tính (AI) là các chất độc hại được xác định bằng tên hóa học hoặc tên IUPAC, tên thương mại (nếu có), và các biểu đồ nguy hiểm; trong khi các yếu tố nhãn bắt buộc khác có thể được đưa vào tờ rơi hoặc trên nhãn bao bì. Thông báo mới này cũng đề cập đến việc các nhà sản xuất và nhập khẩu các chất độc hại, những người đã thông báo thông tin về chất độc hại loại 1 hoặc đăng ký các chất độc hại loại 2 và loại 3 trước ngày thông báo này có hiệu lực, có thể sử dụng nhãn không quá một năm kể từ ngày thông báo mới này có hiệu lực.

Mục tiêu để bảo vệ sức khỏe hoặc sự an toàn của con người. Ngày cuối cùng để lấy ý kiến: 60 ngày kể từ ngày thông báo

https://members.wto.org/crnattachments/2021/TBT/THA/21_7779_00_x.pdf

Mã thông báo: G / TBT / N / THA / 652