Ngày 09/12/2021 Thái Lan thông báo Dự thảo quy định về cáp quang – Phần 3 – 20: Cáp ngoài trời – đặc điểm kỹ thuật gia đình cho quang tự – hỗ trợ cáp viễn thông trên không (TIS 2166-25xx (20xx)) “G / TBT / N / THA / 650”. Dự thảo quy định cấp bộ bắt buộc cáp quang tự hỗ trợ trên không dùng cho viễn thông phải tuân thủ TIS 2166-25xx (20xx). Cáp quang tự hỗ trợ trên không có nghĩa là cáp có cấu trúc có độ bền kéo mạnh để được treo trên cột hoặc thiết bị khác mà không cần thêm dây thép hoặc tương tự.

TIS 2166-25xx (20xx) tuân theo tiêu chuẩn IEC 60794 series: Cáp quang.

Mục tiêu để bảo vệ sức khỏe hoặc sự an toàn của con người

https://members.wto.org/crnattachments/2021/TBT/THA/21_7634_00_x.pdf

Thông báo “mã số: G / TBT / N / THA / 651”  dự thảo quy định về cáp quang – Phần 4-20 cáp quang trên không dọc theo đường dây điện – đặc điểm kỹ thuật gia đình cho ADSS (tất cả cáp quang tự hỗ trợ điện môi (TIS 3208-25xx (20xx)). Dự thảo quy định cáp quang dùng cho viễn thông, chế độ đơn, được sử dụng với dây điện trên mặt đất hoặc các mạng điện trên mặt đất khác, chẳng hạn như hệ thống điện thoại và truyền hình.

Các yêu cầu được đề cập trong phạm vi của TIS 3208-25xx (20xx) liên quan đến cấu trúc, hiệu suất quang học, điện và cơ học, lắp đặt, nguyên tắc phê duyệt, yêu cầu thử nghiệm và thiết bị tương thích của cáp quang trên không dọc theo đường dây điện.

Mục tiêu để bảo vệ sức khỏe hoặc sự an toàn của con người. Ngày cuối cùng để lấy ý kiến: 4 tháng 1 năm 2022

https://members.wto.org/crnattachments/2021/TBT/THA/21_7635_00_x.pdf