Ngày 28/2/2022 Israel thông báo dự thảo Tiêu chuẩn SI 562 Phần 7 – An toàn đồ chơi: Sơn ngón tay – Yêu cầu và phương pháp kiểm tra. Dự thảo này sửa đổi Tiêu chuẩn Bắt buộc SI 562 phần 7, về sơn ngón tay. Dự thảo sửa đổi tiêu chuẩn này thông qua Tiêu chuẩn Châu Âu EN-71-7: 2014 và A3: Tháng 4 năm 2020, với một số thay đổi xuất hiện trong phần tiếng Do Thái của tiêu chuẩn như sau:

  • Thay đổi các tham chiếu quy chuẩn của tiêu chuẩn (Phần 2);
  • Bổ sung bản dịch định nghĩa về sơn ngón tay (Phần 3);
  • Thêm yêu cầu đánh dấu mới vào bao bì chính (Phần 5.2.1.2)

Cả tiêu chuẩn cũ và tiêu chuẩn sửa đổi mới này sẽ được áp dụng kể từ khi bản sửa đổi này có hiệu lực trong thời gian 6 tháng. Trong thời gian này, các sản phẩm có thể được kiểm tra theo tiêu chuẩn cũ hoặc tiêu chuẩn sửa đổi mới.

Mục tiêu để bảo vệ sức khỏe hoặc sự an toàn của con người. Ngày cuối cùng để lấy ý kiến: 60 ngày kể từ ngày thông báo

https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/ISR/22_1851_00_x.pdf

Mã thông báo: G / TBT / N / ISR / 1242