Tiêu chuẩn quốc gia mới ban hành tháng 11

Ngày 8/11/2022, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 2185/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia gồm: - TCVN 13566-1:2022, Ứng dụng đường sắt – Đường ray – Tà vẹt…