Philippines thông báo Dự thảo Quy định chứng nhận sản phẩm chai LPG

28/9/2021 Philippines thông báo Dự thảo Quy định chứng nhận sản phẩm bắt buộc đối với các chai LPG. Quy chuẩn kỹ thuật này quy định việc chứng nhận bắt…