Hơn 80% cửa hàng kinh doanh trái cây có tem truy xuất nguồn gốcTheo Quy định tại Thông tư số 02/2024/TT-BKHCN ngày 28 tháng 3 năm 2024 của Bộ Khoa học và Công nghệ về quản lý truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa. Các thông tin cơ bản khi thực hiện truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa theo quy định mới:

Tên sản phẩm, hàng hóa: Tên gọi của sản phẩm hoặc hàng hóa, giúp người tiêu dùng nhận diện rõ ràng.

Hình ảnh sản phẩm, hàng hóa: Cung cấp hình ảnh thực tế của sản phẩm, hàng hóa để người tiêu dùng có thể nhận diện dễ dàng.

Tên đơn vị sản xuất, kinh doanh: Thông tin về tên của đơn vị chịu trách nhiệm sản xuất hoặc kinh doanh sản phẩm, hàng hóa.

Địa chỉ đơn vị sản xuất, kinh doanh: Địa chỉ cụ thể của nhà sản xuất hoặc đơn vị kinh doanh, giúp người tiêu dùng biết được nguồn gốc địa lý của sản phẩm.

Các công đoạn trong sản xuất, kinh doanh: Mô tả các bước cụ thể trong quá trình sản xuất và kinh doanh, bao gồm mã truy vết sản phẩm; Mã truy vết địa điểm; Thời gian sự kiện truy xuất nguồn gốc của từng công đoạn.

Thời gian sản xuất, kinh doanh: Thông tin về thời gian cụ thể mà các sự kiện truy xuất nguồn gốc diễn ra, từ sản xuất đến khi sản phẩm được đưa ra thị trường.

Mã truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa: Mã duy nhất dùng để truy xuất nguồn gốc của sản phẩm hoặc hàng hóa, giúp dễ dàng tra cứu thông tin liên quan.

Thương hiệu, nhãn hiệu, mã ký hiệu, số sê-ri sản phẩm (nếu có): Các thông tin nhận diện đặc biệt như thương hiệu, nhãn hiệu, mã ký hiệu và số sê-ri của sản phẩm (nếu có), tăng cường độ tin cậy và khả năng phân biệt sản phẩm.

Thời hạn sử dụng của sản phẩm, hàng hóa (nếu có): Thông tin về hạn sử dụng của sản phẩm, giúp người tiêu dùng biết được thời gian an toàn để sử dụng.

Các tiêu chuẩn áp dụng: Các tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn khu vực, tiêu chuẩn cơ sở được áp dụng cho sản phẩm, hàng hóa, đảm bảo sản phẩm tuân thủ các quy định về chất lượng và an toàn.

Nguồn: TBT Quảng Ninh