Sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với mặt hàng xăng

Ngày 08 tháng 8 năm 2022, Chính phủ ban hành Nghị định 51/2022/NĐ-CP về sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với mặt hàng xăng thuộc…