Hàng hóa luân chuyển nội bộ phục vụ sản xuất có phải xuất hóa đơn không?Bộ Công Thương đang dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 10/2018/NĐ-CP ngày 15/01/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương về các biện pháp phòng vệ thương mại. Thoe đó, Dự thảo Nghị định bao gồm những nội dung như:

Các quy định chung và quy định về điều tra, áp dụng và rà soát việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá, chống trợ cấp: Quy định về hồ sơ yêu cầu điều tra áp dụng biện pháp chống bán phá giá và chống trợ cấp; Quy trình xử lý, chọn mẫu doanh nghiệp khi tiến hành điều tra; Quy định về việc ban hành, công bố kết luận điều tra sơ bộ, kết luận điều tra cuối cùng.

Các quy định về điều tra, áp dụng và rà soát việc áp dụng biện pháp tự vệ: Sửa đổi, bổ sung các quy định về quy trình thủ tục điều tra, áp dụng biện pháp tự vệ tại Nghị định số 10/2018/NĐ-CP; quy định rõ nội dung đối với hồ sơ yêu cầu áp dụng biện pháp tự vệ; Quy định rõ việc xác định thiệt hại nghiêm trọng của ngành sản xuất trong nước hoặc đe dọa gây ra thiệt hại nghiêm trọng của ngành sản xuất trong nước.

Các quy định về điều tra chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại: Sửa đổi, bổ sung các quy định về xác định hành vi lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại, quy trình thủ tục điều tra, rà soát hành vi lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại tại Nghị định số 10/2018/NĐ-CP; Sửa đổi, bổ sung quy định về việc xác định hàng hóa thuộc đối tượng điều tra lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại; Quy định về quy trình, thủ tục điều tra, áp dụng biện pháp chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại và rà soát hành vi lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại.

Các quy định đối với xử lý biện pháp phòng vệ thương mại áp dụng đối với hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam.

Nguồn: TBT Quảng Ninh