Năm 2022, hỗ trợ xây dựng tiêu chuẩn cơ sở và giám sát kỹ thuật về đảm bảo quy trình sản xuất, tiêu chuẩn chất lượng đối với 26 sản phẩm thuộc chương trình xây dựng thương hiệu và các sản phẩm OCCOP của Tỉnh. Các địa phương cũng tích cực hướng dẫn xây dựng và công bố áp dụng Tiêu chuẩn cơ sở cho các sản phẩm tham gia đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP năm 2022 (thành phố Hạ Long hướng dẫn xây dựng và công bố áp dụng Tiêu chuẩn cơ sở cho 15 TCCS/06 lượt doanh nghiệp, đơn vị; thành phố Uông Bí hướng dẫn 04 cơ sở công bố Tiêu chuẩn cơ sở…

Trong lĩnh vực nông nghiệp, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tổ chức triển khai hướng dẫn các cơ sở thực hiện Công bố hợp chuẩn, hợp quy và công bố tiêu chuẩn áp dụng cho lĩnh vực nông lâm thủy sản. Cụ thể:

 Kết quả thực hiện Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về vật liệu sử dụng làm phao nổi trong nuôi trồng thủy sản lợ, mặn tại Quảng Ninh (QCĐP số 08:2020/QN): Đến nay số phao xốp đã chuyển đổi sang phao nhựa theo quy chuẩn kỹ thuật địa phương là 1.069.676 quả (đạt 44,6 %); số phao xốp còn lại là 1.833.902 quả (Trong đó, số phao xốp sẽ chuyển đổi là 1.326.084 quả và số phao xốp sẽ cắt bỏ là 507.818 quả).

Trong lĩnh vực Y tế:  Sở Y tế thường xuyên quan tâm hướng dẫn, hỗ trợ các tổ chức, cá nhân công bố sản phẩm áp dụng các quy định về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và chất lượng sản phâm đã được Bộ Y tế, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành bằng các hình thức như tư vấn, hướng dẫn trực tiếp, thông qua điện thoại. Năm 2022, Sở Y tế đã thực hiện tư vấn, hướng dẫn cho 236 tổ chức, cá nhân về chỉ tiêu kiểm nghiệm ATTP, lập hồ sơ công bố sản phẩm, đồng thời tiếp nhận bản tự công bố 122 sản phẩm thực phẩm đã qua chế biến, bao gói sẵn của 26 tổ chức, cá nhân.

Việc xây dựng kế hoạch truy xuất nguồn gốc cho các sản phẩm hàng hóa trên địa bàn luôn được các ngành đặc biệt quan tâm. Hiện nay, Sở Khoa học và Công nghệ đã tham mưu trình UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3116/QĐ-UBND ngày 26/10/2022 về việc phê duyệt đề cương và dự toán chi tiết hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin xây dựng Cổng thông tin truy xuất nguồn gốc cho sản phẩm hàng hoá tỉnh Quảng Ninh, tổng dự toán 11.350.394.000 đồng. Dự kiến khi nhiệm vụ được triển khai thực hiện sẽ góp phần ứng dụng truy xuất nguồn gốc, nâng cao qua trình sản xuất, vận chuyển, phân phối hàng hoá của doanh nghiệp gắn với nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và phát triển bền vững, bảo đảm tuân thủ quy định pháp luật về an toàn, sức khoẻ, bảo vệ môi trường, tiết kiệm năng lượng, an toàn thông tin và trách nhiệm xã hội. Ngành Nông nghiệp duy trì, vận hành, bổ sung, cập nhật thông tin vào Hệ thống cơ sở dữ liệu truy xuất ngồn gốc thực phẩm nông lâm thủy sản an toàn trên địa bàn tỉnh (UBND tỉnh chỉ đạo tại văn bản số 6826/UBND-NLN1 ngày 28/9/2021) và triển khai Quy chế tạm thời quản lý Hệ thống cơ sở dữ liệu truy xuất nguồn gốc thực phẩm nông lâm thủy sản an toàn trên địa bàn tỉnh (Quyết định số 156/QĐ-SNNPTNT-QLCL ngày 09/3/2022 của Sở Nông nghiệp và PTNT), đã hỗ trợ hướng dẫn và cấp 73 tài khoản cho các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản trên địa bàn tỉnh (tăng 12 cơ sở so với năm 2021), cấp 534 bộ mã QR-code truy xuất sản phẩm nông lâm thủy sản an toàn.

Về ban hành quy chuẩn kỹ thuật địa phương: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn dã công bố hợp quy về vật liệu nổi trong nuôi trồng thủy sản phù hơp với QCĐP 08:2022/QN cho 12 đơn vị. Tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy 01 cơ sở cho sản phẩm: Cám tinh-Wheat Pollard (Số TCCS: 02:2022/VMF) của Công ty TNHH sản xuất bột mỳ Vimaflour. Tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 07/2022/QĐ-UBND về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 34/2021/QĐ-UBND ngày 10/6/2021 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc công bố tiêu chuẩn kỹ thuật và đơn giá cây giống lâm nghiệp xuất vườn của một số loài cây trồng rừng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2021-2025 (Phụ lục số 01 kèm theo).

Năm 2022, đã tiếp nhận 71 hồ sơ của các tổ chức, cá nhân đăng ký công bố hợp chuẩn, hợp quy. Trong đó có 30 hồ sơ thuộc lĩnh vực hoá chất; 15 hồ sơ liên quan đến sản phẩm vật liệu xây dựng; 13 hồ sơ liên quan đến lĩnh vực nông nghiệp; 13 hồ sơ liên quan đến lĩnh vực khoa học và công nghệ.

Nguồn: TBT Quảng Ninh