Ngày 05/12/2023, Ukraine thông báo Dự thảo sửa đổi quy định ghi trên nhãn thuốc trừ sâu và hóa chất nông nghiệp.

Trong đó dự thảo đề xuất điều chỉnh các vấn đề liên quan đến buôn bán thuốc trừ sâu và thuốc trừ sâu. hóa chất nông nghiệp, bao gồm cả việc nhập khẩu, từ ngày 1 tháng 1 năm 2024, bằng cách thiết lập khả năng lưu hành thuốc trừ sâu và hóa chất nông nghiệp được dán nhãn phù hợp với yêu cầu của pháp luật về thuốc trừ sâu và hóa chất nông nghiệp từ ngày 31 tháng 12 năm 2023 cho đến khi hết hạn.

Do đó, bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 năm 2024, hóa chất nông nghiệp được phép nhập khẩu vào lãnh thổ hải quan Ukraine, sản xuất, buôn bán, sử dụng và quảng cáo mà không cần đăng ký nhà nước theo Luật “Về thuốc trừ sâu và hóa chất nông nghiệp” của Ukraine, cũng như thuốc trừ sâu và hóa chất nông nghiệp đã đăng ký trong Sổ đăng ký Nhà nước về Thuốc trừ sâu và Hóa chất Nông nghiệp kể từ ngày 31 tháng 12 năm 2023 và được phép sử dụng ở Ukraina, có thể được nhập khẩu vào lãnh thổ hải quan của Ukraina và/hoặc lưu hành ở Ukraina cho đến ngày hết hạn, miễn là việc đóng gói và dán nhãn của chúng tuân thủ các quy định yêu cầu của pháp luật về thuốc trừ sâu và hóa chất nông nghiệp có hiệu lực kể từ ngày 31 tháng 12 năm 2023.

Mục tiêu để thông tin người tiêu dùng, ghi nhãn. Ngày cuối cùng nhận ý kiến: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

https://members.wto.org/crnattachments/2023/TBT/UKR/23_14012_00_x.pdf

Mã thông báo: G/TBT/N/UKR/276