Thụy Điển thông báo dự thảo quy định về chất thải bao bì

Ngày 14/12/2022, Thụy Điển thông báo dự thảo quy định trách nhiệm của nhà sản xuất có nghĩa là các nhà sản xuất sản xuất, nhập khẩu hoặc bán một…