Ngày 07/11/2022, Ukraine thông báo Dự thảo quy định về việc phê duyệt các Tiêu chuẩn và Quy tắc Vệ sinh Nhà nước” về an toàn và bảo vệ người lao động khỏi tác hại của Amiăng và vật liệu và sản phẩm có chứa amiăng”.

Theo đó Dự thảo được xây dựng nhằm ngăn ngừa các rủi ro liên quan đến tác động của amiăng đối với sức khỏe của người lao động tại nơi làm việc thuộc mọi loại hình hoạt động, trong đó người lao động tiếp xúc hoặc có thể tiếp xúc với tác hại của bụi amiăng hoặc bụi thải ra từ các vật liệu và sản phẩm có chứa amiăng cũng như sức khỏe của người dân sống trong khu vực tiếp xúc đó và nhằm đưa ra các yêu cầu về an toàn và sức khỏe của người lao động tại các doanh nghiệp sản xuất và sử dụng các vật liệu và sản phẩm có chứa amiăng, cũng như dân số sống trong vùng ảnh hưởng của khí thải công nghiệp của họ, phù hợp với yêu cầu của Liên minh Châu Âu.

Dự thảo này xác định các yêu cầu vệ sinh và vệ sinh chung và quy trình đánh giá rủi ro liên quan đến việc tiếp xúc với bụi do amiăng hoặc vật liệu và sản phẩm có chứa amiăng, các yêu cầu vệ sinh chung đối với các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức xử lý và thải bỏ amiăng và có chứa amiăng vật liệu và sản phẩm, yêu cầu vệ sinh đối với quy trình công nghệ và thiết bị sản xuất, yêu cầu vệ sinh và vệ sinh đối với hoạt động đóng gói, bảo quản, vận chuyển và bốc dỡ, yêu cầu thu gom, lưu giữ, vận chuyển, xử lý và/hoặc chôn lấp chất thải có chứa amiăng, cơ sở sản xuất để xử lý và sử dụng amiăng, vật liệu và sản phẩm có chứa amiăng, yêu cầu cung cấp cho người lao động thiết bị bảo vệ cá nhân,hỗ trợ vệ sinh và y tế cho người lao động.

Dự thảo Lệnh được xây dựng theo Chỉ thị 2009/148/EC của Nghị viện Châu Âu và của Hội đồng ngày 30 tháng 11 năm 2009.

Mục tiêu để bảo vệ sức khỏe hoặc sự an toàn của con người; Bảo vệ môi trường; hài hòa. Ngày cuối cùng cho ý kiến: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/UKR/22_7491_00_x.pdf

https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/UKR/22_7491_01_x.pdf

Mã thông báo: G/TBT/N/UKR/235