Ngày 04/04/2024, Thái Lan thông báo Dự thảo quy định về dung môi chiết xuất sử dụng trong sản xuất thực phẩm.

Theo đó thiết lập quy định để kiểm soát việc sử dụng dung môi chiết xuất trong sản xuất thực phẩm nhằm bảo vệ người tiêu dùng được coi là phù hợp. Các điểm chính của thông báo này như sau:

Khoản 1. Thông báo của Bộ Y tế công cộng (Số 259), BE 2545 ban hành theo Đạo luật thực phẩm, BE 2522 Re: Việc áp dụng Cồn Methyl làm chất hỗ trợ chế biến trong một số thực phẩm sẽ bị bãi bỏ.

Khoản 2. Thông báo này không áp dụng đối với: Nước uống dùng làm dung môi chiết; Dầu và mỡ ăn  được dùng làm dung môi chiết xuất; Dung môi chiết sử dụng trong sản xuất phụ gia thực phẩm.

Điều 3. Định nghĩa “Dung môi chiết xuất” có nghĩa là phụ gia thực phẩm được sử dụng làm chất hỗ trợ chế biến để chiết xuất các chất trong quá trình chế biến nguyên liệu thô, thực phẩm hoặc các thành phần hoặc thành phần của các sản phẩm này và được loại bỏ.

Điều 4. Dung môi chiết dùng trong sản xuất thực phẩm phải là thực phẩm được kiểm soát cụ thể theo Thông báo của Bộ Y tế (Số 281) BE 2547 (2004) Re: Phụ gia thực phẩm.

các khoản từ khoản 5 đến khoản 7. Dung môi chiết dùng trong sản xuất thực phẩm trong dự thảo thông báo này phải đảm bảo các yêu cầu về chất lượng, an toàn.

Điều 8. Yêu cầu ghi nhãn đối với dung môi chiết trong dự thảo thông báo này phải được thực hiện theo Thông báo của Bộ Y tế (Số 281) BE 2547 (2004) Re: Phụ gia thực phẩm, việc ghi nhãn sản phẩm thực phẩm sử dụng dung môi chiết trong quá trình chiết. sản xuất thực hiện theo Thông báo của Bộ Y tế về ghi nhãn thực phẩm đóng gói sẵn.

Điều 9. Hộp đựng sản phẩm phải tuân theo Thông báo của Bộ Y tế Công cộng (Số 92) BE 2528 (1985) Về việc Quy định về chất lượng hoặc tiêu chuẩn đối với hộp đựng thực phẩm, sử dụng hộp đựng thực phẩm và cấm sử dụng vật liệu làm hộp đựng thực phẩm.

Điều 10. Các nhà sản xuất hoặc nhập khẩu dung môi chiết xuất để sản xuất thực phẩm phải tuân theo thông báo của Bộ Y tế Công cộng (Số 420) BE 2563 (2020) do Đạo luật Đạo đức Thực phẩm ban hành của BE 2522 Tiêu đề: Quy trình sản xuất thực phẩm, Thiết bị/ Dụng cụ chế biến và Thực hành bảo quản.

Mục tiêu để thông tin người tiêu dùng, ghi nhãn; Bảo vệ sức khỏe hoặc sự an toàn của con người. Ngày cuối cùng nhận ý kiến: 60 ngày kể từ ngày thông báo

https://members.wto.org/crnattachments/2024/TBT/THA/24_02418_00_e.pdf

https://members.wto.org/crnattachments/2024/TBT/THA/24_02418_00_x.pdf

Mã thông báo: G/TBT/N/THA/730