Ngày 28/3/2024, Thái Lan thông báo Dự thảo Quy định đối với sản phẩm công nghiệp cho thang cuốn và đường đi bộ.

Theo đó, Dự thảo Quy định yêu cầu thang cuốn và lối đi bộ phải tuân thủ Tiêu chuẩn Công nghiệp Thái Lan TIS 3778 Phần 1-25XX (20XX) Yêu cầu về An toàn đối với Thang cuốn và Đường đi bộ Phần 1: Yêu cầu về An toàn Thiết yếu Toàn cầu (GESR).

Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu an toàn đối với thang cuốn và lối đi bộ, các bộ phận và chức năng của chúng, đồng thời thiết lập một hệ thống và cung cấp các phương pháp để giảm thiểu rủi ro an toàn có thể phát sinh trong quá trình vận hành, sử dụng hoặc làm việc trên thang cuốn. và di chuyển đi bộ.

Tiêu chuẩn này áp dụng cho thang cuốn và thang bộ di chuyển được thiết kế để chở người.

Tiêu chuẩn này không bao gồm tất cả các nhu cầu của người dùng khuyết tật và các rủi ro phát sinh từ công việc trên thang cuốn và lối đi di chuyển đang được xây dựng cũng như trong quá trình thay đổi và tháo dỡ, phá hoại và cháy nổ trong môi trường bên ngoài Bộ phận Mang Tải (LCU).

Mục tiêu để bảo vệ sức khỏe hoặc sự an toàn của con người; Yêu cầu chất lượng. Ngày cuối cùng nhận ý kiến: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

https://members.wto.org/crnattachments/2024/TBT/THA/24_02334_00_x.pdf

Mã thông báo: G/TBT/N/THA/729