Ngày 22/05/2024, Điểm hỏi đáp WTO-TBT của Israel thông báo dự thảo Tiêu chuẩn đối với sản phẩm cũi cho trẻ em.

Theo đó, bản sửa đổi Tiêu chuẩn bắt buộc này liên quan đến cũi, sẽ được thay thế bằng SI 11130. Bản sửa đổi tiêu chuẩn được đề xuất này áp dụng Tiêu chuẩn Châu Âu EN 1130:2019/AC: tháng 12 năm 2020, với một số thay đổi xuất hiện trong phần tiếng Do Thái của tiêu chuẩn. Những khác biệt chính giữa phiên bản cũ và tiêu chuẩn dự thảo sửa đổi mới này như sau:

– Kết hợp SI 682 phần 3 và 4 thành một tiêu chuẩn mới;

– Thay đổi cấu trúc của tiêu chuẩn để bao gồm cách tiếp cận dựa trên rủi ro mới;

– Bổ sung và cập nhật các phương pháp thử nghiệm;

– Bổ sung các yêu cầu và phương pháp thử nghiệm mới đối với việc treo và gắn cũi;

– Bổ sung các yêu cầu mới liên quan đến các yếu tố rủi ro về hóa chất và nhiệt;

– Thêm cơ sở lý luận vào Phụ lục A.

Cả tiêu chuẩn sửa đổi cũ và mới sẽ được áp dụng kể từ khi bản sửa đổi này có hiệu lực trong thời gian chuyển tiếp là 6 tháng. Trong thời gian này, sản phẩm có thể được kiểm tra theo tiêu chuẩn cũ hoặc tiêu chuẩn sửa đổi mới.

Mục tiêu để bảo vệ sức khỏe hoặc sự an toàn của con người; Hài hòa hóa; Giảm rào cản thương mại và tạo thuận lợi cho thương mại

Ngày cuối cùng nhận ý kiến: 60 ngày kể từ ngày thông báo

https://members.wto.org/crnattachments/2024/TBT/ISR/24_03364_00_x.pdf

Mã thông báo: G/TBT/N/ISR/1346